پنجشنبه ۰۹ اردیبهشت ۰۰

ساختار اسم

بهترین سایت آموزش زبان ترکی به زبانی ساده و به شیوه زبان مادری