پنجشنبه ۰۹ اردیبهشت ۰۰

ضمایر شخصی

بهترین سایت آموزش زبان ترکی به زبانی ساده و به شیوه زبان مادری