پنجشنبه ۰۹ اردیبهشت ۰۰

Yumuşak g

بهترین سایت آموزش زبان ترکی به زبانی ساده و به شیوه زبان مادری